Nyhedsbrev #1

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle deltagende skoler og jeres lærere, skoleledelser, familier og elever for jeres bidrag til UPRIGHT projektet. I er alle med til at gøre UPRIGHT muligt.

Vi er meget taknemmelige for jeres deltagelse og jeres åbenhed og velvilje overfor projektet. „Vi har fået et fælles sprog“ er en af kommentarerne fra en forælder fra den første projekt-periode. En anden kommentar er: „Det er et program, der udvider ens perspektiv“. Kommentarer som disse opmuntrer os til det fortsatte arbejde og vi ser frem til dette andet skoleår med UPRIGHT projektet.

I dette første nyhedsbrev vil vi fokuserer på de første 18 måneder af projektperioden. En masse ting er sket siden det første kick-off møde i Bilbao, Spanien i januar 2018.

At arbejde med trivsel og robusthed er vigtigt for teenagere for at kunne håndtere situationer med modgang og bevare en god mental sundhed. UPRIGHT er en samskabende, innovativ og helhedsorienteret tilgang, der inkluderer både teenagere, deres familier og skolemiljøet i at skabe en kultur med mental sundhed ved at fremme trivsel og robustheds-kompetencer. „Et program til at fremme trivsel og robusthed og mental sundhed er der stort behov for i skoler“ udtaler en af skolelederne.

Teenage-perioden er en vigtig periode, hvor fundamentet for sund udvikling og mental trivsel ind i voksenalderen lægges. Teenagere oplever generelt et pres for at være succesfulde i livet og præventive indsatser i skoler er derfor essentielle for at imødegå stigningen i mentale lidelser blandt de unge.

UPRIGHT understøtter udbredelse af viden om mental sundhed i skoler og fokuserer både på teenagerne, deres lærere og deres familier. Effekten af UPRIGHT-programmet bliver evalueret fra flere forskellige perspektiver: Mental sundhed, robusthed, trivsel og livskvalitet. Elever, lærere og forældre besvarer spørgeskemaer. Disse besvarelser behandles fortroligt.

Interventionerne i klasserne har overordnet set været en succes og er blevet godt modtaget af lærere, elever og skolernes personale. Deltagerantallet af lærere og andet skolepersonale har været meget højt i alle deltagende lande, hvor 290 lærere har deltaget i UPRIGHT-forløbet i den første projekt-periode. De var motiverede og positivt indstillet overfor kursusforløbet og selve programmet og vi ser frem til det videre arbejde. „UPRIGHT tilbyder løsningsmuligheder for vanskelige situationer i skoler“ og „Programmet giver en følelse af tryghed og sikkerhed“ er blandt udtalelser fra lærere og skolepersonale, som vi har modtaget efterfølgende.

Nyheden om UPRIGHT spreder sig og vi har modtaget forespørgsler fra andre skoler, om de ligeledes kan deltage i UPRIGHT interventioner. I øjeblikket er det ikke muligt at inkludere flere skoler, da projektet fortsat er igangværende som et forsøgs-kontrolskole program, der løbende evalueres. Når programmets effekt er blevet påvist med forhåbentlige gode resultater, vil det udbydes gratis til alle skoler.

Programmets første interventions-periode blev gennemført sidste skoleår 2018/19. Siden da har vi skabt en UPRIGHT-gruppe med mere end 2200 elever og 1800 involverede familier. Alligevel, har vi fortsat brug for yderligere indsats i skoleåret 2019/20 for at nå vores målsætninger om samlet set 6000 elever og 6000 familier. Vi anmoder derfor familier og deres teenagere om at deltage i spørgeskemabesvarelserne.

Kontrolskoler (som ikke deltager i selve interventionerne i klasserne) er helt essentielle for evalueringen af projektet. I forskningsprojekter af høj kvalitet, hvor man søger at få svar på, om en intervention – i dette tilfælde at fremme trivsel og robusthed i skoler – sammenlignet med ingen indsats i forhold hertil – skaber en positiv forskel, gør kontrolskoler til et væsentligt element og skaber et social udbytte. De indsamlede data fra spørgeskemabesvarelser vil hjælpe forskere og beslutningstagere til at træffe beslutninger om, hvorvidt et program har positiv effekt og kan være et nyttigt bidrag til at fremme en positiv mental sundhedskultur i skoler.

Læs mere

Trivsel for alle periode (skoleåret 2019/2020) inkluderer aktiviteter i skolerne, hvor skolens personale, børn og unge, deres familier, naboer og lokalsamfund inviteres med. Formålet er at skabe en trivselskultur. Både forsøgsskoler og kontrolskoler vil desuden bliver bedt om at besvare spørgeskemaer i slutningen af skoleåret (maj-juni 2020)

Trivsel for os er nu i anden periode (skoleåret 2019/20), hvor elever fra 6. og 7. Årgang og deres familier deltager i UPRIGHT-programmet. Både forsøgsskoler og kontrolskoler vil desuden bliver bedt om at besvare spørgeskemaer to gange i løbet af skoleåret (November 2019 samt i slutningen af skoleåret maj-juni 2020).

Copyright ©  2019 UPRIGHT, All rights reserved.

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello